Rijkswaterstaat Bodem+ vereenvoudigt procedure aanvragen Baggerspecieverklaring

Baggerspecieverklaring..

Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige fractiegrootteverdeling van de minerale delen. Deze vereenvoudiging van de aanvraagprocedure betekent een lastenverlichting in onderzoekskosten voor waterkwaliteitsbeheerders, met name waterschappen en gemeenten.

Een baggerspecieverklaring geeft vrijstelling van de afvalstoffenbelasting zoals in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is aangegeven voor te storten baggerspecie. Alleen als u baggerspecie stort bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning ook andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, heeft u een baggerspecieverklaring nodig.

 

DLP-Dienstverlening | Bron; Bodemplus.nl

Vanaf nu is voor een aanvraag van een baggerspecieverklaring een bepaling van de fractie >2 mm (uitgedrukt in % van de droge stof) voldoende. Aanleiding voor deze wijziging is het nieuwe Landelijke afvalbeheerplan (LAP3) dat sinds 28 december 2017 van kracht is. In sectorplan 40 van dit landelijke afvalbeheerplan is voor Baggerspecie de minimum verwerkingsstandaard  tot zandscheiding van zandige baggerspecie (met 60% zand of meer) komen te vervallen.