Nieuws over bodemsanering

Bodemsanering…

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.

De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur. De Aanvullingswet bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron: Omgevingswetportaal

Bron: Omgevingswetportaal

Beschermen tegen nieuwe verontreiniging

Met het voorstel voor de Aanvullingswet bodem blijft de koers van het bodembeleid op hoofdlijnen hetzelfde. De kern is het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen.

Een gebiedsgerichte aanpak

Wel zijn er accentverschuivingen. Zo verschuift de focus van het saneren van individuele locaties naar een gebiedsgerichte aanpak en meer integratie in ruimtelijke ordening. Het beheer van historische verontreinigingen richt zich meer op de vraag welke bodemkwaliteit vereist is voor welke activiteit. De regels hiervoor worden zoveel mogelijk overgelaten aan de gemeenten.

 

Instrumentarium Omgevingswet

Het voorstel voor de Aanvullingswet bodem maakt gebruik van het instrumentarium van de Omgevingswet. Belangrijke instrumenten zijn de zorgplicht, algemene regels (rijksregels) en decentrale regels.

De bestaande zorgplicht van de Wet bodembescherming wordt ingepast in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Voor een aantal specifieke activiteiten legt de Aanvullingswet bodem het fundament om rijksregels te stellen als het gaat over grondwerk en saneren.

Voor andere activiteiten kunnen de gemeenten regels opnemen in het omgevingsplan. Zij krijgen meer afwegingsruimte, passend in de geest van de Omgevingswet.

Raad van State positief

Eerder werd het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet bodem voorgelegd aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel was positief, wat heeft geleid tot enkele verduidelijkingen in de bepalingen en de memorie van toelichting. Het advies heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen van het wetsvoorstel.

Aanvullingsbesluit bodem

Op dit moment wordt ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit bodem. Dit besluit zal onder meer de normen voor bodemkwaliteit bevatten.
En worden de rijksregels uitgewerkt voor onder andere bouwen van een bouwwerk met een verblijfsfunctie, grondwerk en het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen.
Dit voorjaar gaat het aanvullingsbesluit in consultatie.

De Aanvullingswet bodem is onderdeel van de vernieuwing van het stelsel van het omgevingsrecht. De aanvullingswetten zijn afzonderlijke wetten, omdat er ook nieuw beleid in komt.